අපව අමතන්න

phone

දුරකථන

+86 0755- 84114281

E-mail

විද්යුත් තැපෑල

info@solarshine01.com

cocoli@solarshine01.com

whatsapp

Whatsapp

008618606513895

address

ලිපිනය

සූර්ය බලශක්ති කාර්මික කලාපය, අංක 61, ලෝන්ග්සින්, පිංෂාන් දිස්ත්‍රික්කය, ෂෙන්සෙන්, චීනය

නොමිලේ උපදේශනය ලබා ගන්න

ඔබේ පණිවිඩය තබන්න, පැය 24 ක් ඇතුළත අපි ඔබව සම්බන්ධ කර ගනිමු.

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න
phone

දුරකථන

+86 0755- 84114281

E-mail

විද්යුත් තැපෑල

info@solarshine01.com

cocoli@solarshine01.com

whatsapp

Whatsapp

008618606513895

address

ලිපිනය

සූර්ය බලශක්ති කාර්මික කලාපය, අංක 61, ලෝන්ග්සින්, පිංෂාන් දිස්ත්‍රික්කය, ෂෙන්සෙන්, චීනය

නොමිලේ උපදේශනය ලබා ගන්න

ඔබේ පණිවිඩය තබන්න, පැය 24 ක් ඇතුළත අපි ඔබව සම්බන්ධ කර ගනිමු.

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න