පැතලි තහඩු සූර්ය එකතු කරන්නන් සඳහා වසර 10 ක සහයෝගිතාව

අපේ පැරණි මිත්‍ර පාරිභෝගිකයා වෙත නැව්ගත කිරීම සඳහා මෙම මස පැතලි තහඩු සූර්ය එකතු කරන්නන්ගේ නව කන්ටේනරය සූදානම්! 

2010 සිට 2021 දක්වා, අපි බොහෝ දෙනෙක් සූර්ය බලශක්තිය තුළ වසර 10 කටත් වැඩි කාලයක් වැඩ කර ඇති අතර, බොහෝ පරිශීලකයින් සඳහා සූර්ය ජල තාපක සහ මධ්‍යම උණු වතුර තාපන පද්ධති සැපයීම. 


පශ්චාත් වේලාව: සැප්තැම්බර් -18-2021